Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Registratie- en toestemmingsformulier
Ten behoeve van art. 35, EU-AVG

Persoonsgegevens
Naam: ————————————————————————–
Adres: ————————————————————————–
Postcode/woonplaats ————————————————————————–
Telefoon: ————————————————————————–
Geboortedatum: ————————————————————————-
E-mail: ————————————————————————-
Bijzonderheden (medicijnen, allergieën enz.) ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Met dit formulier geef ik, _______________________________, cliënt van At YellZ, gevestigd aan de Keizersmantellaan 3, 5691 RH te Son en Breugel, toestemming om mijn (persoons)gegevens te verwerken.

Ik geef toestemming (aankruisen wat van toepassing is):
O voor het verwerken van de persoonsgegevens die ik hierboven naar waarheid heb ingevuld.
O voor het versturen van eventuele mailing.
O voor het maken van foto’s van nagels en/of huid, waarbij het auteursrecht van deze foto’s bij At YellZ komt te liggen, wat inhoud dat At YellZ deze voor publicatiedoeleinden mag gebruiken. O Algemene Voorwaarden At YellZ

 

(Persoons)gegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:
• uw e-mailadres en geboortedatum wordt gebruikt voor het verzenden van de eventuele nieuwsbrief en/of verjaardagsmail.
• uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
• uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact omtrent afspraken en de eventuele annulering daarvan.
• uw naam, adres en telefoonnummer worden gebruikt voor het verzenden van facturen en bij het niet nakomen van afspraken zoals deze vermeld staan in de Algemene Voorwaarden van At YellZ.
• uw ingevulde gegevens bij “Bijzonderheden” worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren en/of de behandeling af te stemmen op de persoon. Ook maken wij gebruik van foto’s om de voortgang van uw behandeling te kunnen monitoren.
• foto’s van uw nagels/huid kunnen worden gebruikt op de website/blog van At YellZ en/of op Social Media.

Derden:
At YellZ verstrekt uw (persoons)gegevens niet aan derden. Tenzij wij verplicht zijn gehoor te geven aan een wettelijke verplichting. Wij maken echter wel gebruik van bedrijven die onze mailing verzorgen, hierna bewerker te noemen. Met hen is een bewerkersovereenkomst afgesloten om er zorg voor te dragen dat er met dezelfde zorgvuldigheid voor veiligheid en vertrouwelijkheid met uw (persoons)gegevens wordt omgegaan, zoals At YellZ dat ook doet.

Bewaartermijn:
At YellZ verwerkt en bewaart uw (persoons)gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw (persoons)gegevens worden verzameld en tot maximaal 5 jaar na uw laatste bezoek aan At YellZ of tot het moment dat u verzoekt de (persoons)gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de (persoons)gegevens vernietigd. Voor nieuwe gegevensverwerking vraagt At YellZ ten alle tijden opnieuw om uw toestemming.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen:
Via de eigenaresse van At YellZ kunt u een verzoek indienen om uw (persoons)gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. At YellZ zal uw verzoek tot inzage in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst van uw aanvraag, hierover informeren. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw (persoons)gegevens door At YellZ en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houd in dat u bij At YellZ een verzoek kunt indienen om de (persoons)gegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Een verzoek indienen of bezwaar maken kan door een e-mail te sturen naar: info@yellz.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy en om misbruik te voorkomen. At YellZ wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Datum: ____/____/_____    Plaats:  ________________

 

Naam cliënt:                        Handtekening cliënt:
____________________           _______________________