Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de schoonheidssalon en de cliënt waarop Nagel & Beauty Salon at YellZ deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is
afgeweken.

2. Inspanningen Nagel & Beauty Salon at YellZ Nagel & Beauty Salon at YellZ zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Nagel & Beauty Salon at YellZ zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, de cliënt
inlichten over de financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur
voorafgaande aan de afspraak TELEFONISCH aan Nagel & Beauty Salon at YellZ melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Nagel & Beauty Salon at YellZ de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan
afgesproken tijd in de salon komt mag Nagel & Beauty Salon at YellZ de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
Nagel & Beauty Salon at YellZ moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk een
werkdag (= 24 uur) voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd
worden door overmacht. Overmacht omvat dat genen wat de wet en jurisprudentie daarover
zegt, inbegrepen werkstakingen in de beautysalon. Verhinderingen dienen uitsluitend TELEFONISCH doorgegeven en niet per SMS/Whatsapp of Mail, daar deze niet altijd op tijd worden gelezen.

4. Betalingen
Nagel & Beauty Salon at YellZ vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon en/of op de website www.yellz.nl De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Nagel & Beauty Salon at YellZ vermeldt prijswijzigingen uiterlijk 30 dagen
voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon en/of op de website. Aanbiedingen en
advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling en eventuele producten contant of per PIN te voldoen. Betalingen zijn uitsluitend á contant / PIN. Betaling in termijnen is niet mogelijk, mits anders is vermeld.

5. Personeel in de salon
Wanneer er meerdere personen werkzaam zijn in Nagel & Beauty Salon at YellZ, zal worden aangegeven welke behandeling door wie uitgevoerd gaat worden. Dit zal alvorens kenbaar gemaakt worden aan de cliënt.

6. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Nagel & Beauty Salon at YellZ vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Nagel & Beauty Salon at YellZ aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort
te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
Nagel & Beauty Salon at YellZ neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en/of op een klanten registratie formulier. Uiteraard behandelt Nagel & Beauty Salon at YellZ de vertrouwelijke
gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegeven.
Nagel & Beauty Salon at YellZ zal de gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden (zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.)

7. Geheimhouding
Nagel & Beauty Salon at YellZ is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Nagel & Beauty Salon at YellZ verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid
Nagel & Beauty Salon at YellZ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Nagel & Beauty Salon at YellZ is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over
relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergieën, werkzaamheden of
vrijetijdsbesteding.
Nagel & Beauty Salon at YellZ is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

9. Garantie
Nagel & Beauty Salon at YellZ geeft de cliënt 1 week (tot 7 dagen na de behandeling) garantie op de behandeling en de producten.
De garantie voor álle behandelingen vervalt indien:
• De cliënt de kunstnagels of wimperextensions heeft laten onderhouden door een andere
styliste / salon.
• De cliënt zonder handschoenen (voor kunstnagels) met agressieve chemicaliën heeft
gewerkt.
• De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
• De cliënt de kunstnagels herhaaldelijk heeft gestoten waardoor er lucht onder is gekomen of deze zijn afgebroken.
• De cliënt andere producten dan door Nagel & Beauty Salon at YellZ geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van kunstnagels of wimperextensions.
• De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels en wimperextensions, zoals
beschreven is tijdens en na de behandeling niet heeft opgevolgd. Denk hier bijvoorbeeld aan
oliehoudende producten na wimperbehandelingen of het niet of onvoldoende oliën van de natuurlijke en kunstnagels.
• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft
opgevolgd.
• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
• De cliënt de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt.

10. Beschadiging & diefstal
Nagel & Beauty Salon at YellZ heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Nagel & Beauty Salon at YellZ meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Nagel & Beauty Salon at YellZ en de behandelende styliste. Eventuele klachten worden professioneel en vakkundig opgelost. Indien een klacht gegrond is, zal Nagel & Beauty Salon at YellZ de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. De cliënt zal nooit ofte nimmer het betaalde bedrag voor de gedane behandeling terug kunnen vorderen.

12. Nail art bij nagelbehandelingen
Indien Nagel & Beauty Salon at YellZ een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij Nagel & Beauty Salon at YellZ. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet daar vooraf toestemming gevraagd worden aan de eigenaar van Nagel & Beauty Salon at YellZ. Nagel & Beauty Salon at YellZ mag hiervoor een redelijke vergoeding vragen.

13. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde
normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft
vertonen, heeft Nagel & Beauty Salon at YellZ het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf vanredenen.

14. Rookverbod en verboden voor dieren in de salon.                                                                     Het spreekt voor zich dat om hygiënische redenen er geen dieren zijn toegestaan in Nagel & Beauty Salon at YellZ.                               Tevens geldt er ten alle tijden een rookverbod in Nagel & Beauty Salon at YellZ. Dit geldt ook voor e-sigaretten.

15. Aansprakelijkheid geschrift, online of social media.                                                               Nagel & Beauty Salon at YellZ  behoudt zich het recht en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor druk- en/of zetfouten, zowel schriftelijk als online of op social media.